Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NAGO.com

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez CLTHS S.A. z siedzibą w Warszawie (właściciela marki “Nago”), za pośrednictwem
sklepu internetowego www.nago.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa
zasady i warunki świadczenia przez CLTHS S.A. z siedzibą w Warszawie usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 DEFINICJE
1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2.Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3.Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską – DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
b) brokera usług kurierskich, firmę Omnipack Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pośrednicząca w zakupie i obsłudze usług kurierskich;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi
systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
d) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.
6. Konto klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy
świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z
ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.
10. Sprzedawca – oznacza firmę CLTHS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-743), ul.
Nabielaka 15/1a, NIP: 113-297-65-72, REGON 380485129, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735885,
prowadzącą produkcję oraz sprzedaż odzieży pod marką “Nago”, której jest właścicielem,
oraz za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na domenie www.nago.com
11. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.nago.com
12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, zdjęć, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie
Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie
w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez
Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku
twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne
działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten
nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w
urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies”
może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
Sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o
udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 3 REJESTRACJA
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny
drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w
formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu
zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie
drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili
cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie
może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej bądź w formie papierowej na adres Sprzedawcy.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie,
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
danych, za wyjątkiem Loginu.


§ 4 ZAMÓWIENIA
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w
rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia
Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia
następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na
Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
„KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie
formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk
„KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu
oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając
je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany
przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
8. W przypadku płatności za zamówienie kartą płatniczą jego realizacja rozpoczyna swój bieg
od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów,
które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient
będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Diners
e) ePrzelewy – Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę
z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium – Płatności Internetowe i wiele innych.
f) ePłatności – Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit
Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A. i wiele innych.
g) BLIK
Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:
PayU S.A.z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowyw Poznaniu –Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o
terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4
ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje
o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego
terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku zwrotu towaru na podstawie skutecznej reklamacji, bądź odstąpienia od
umowy sprzedaży przed upływem 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie przez
Klienta, środki wpłacone za zakup towaru oraz koszty dostawy zostaną zwrócone na rachunek
klienta.
6. W sytuacjach opisanych w par. 4 ust. 5 środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy
Klienta, z którego wpłynęły na rachunek Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający
dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.


§ 6 DOSTAWA
1. Sprzedawca realizuje wysyłkę towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Cypru, Grecji i Malty) według ustalonego cennika, wyświetlanego w momencie składania zamówienia.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży
bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni
Roboczych potrzebnych do wysyłki i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony
jest w Dniach roboczych zgodnie z §1 ust. 1.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego
przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej
Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


§ 7 RĘKOJMIA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na
wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca
jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z
Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi
Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt
dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może
zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał
wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy
sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy -przesyłając ją na adres poczty
elektronicznej: shop@nago.com bądź na adres pocztowy: CLTHS S.A., ul. Złoczowska 13,
03-972 Warszawa, z dopiskiem REKLAMACJA
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy
sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być
złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres shop@nago.com. W zgłoszeniu
reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia
Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Strony
Umowy sprzedaży zobowiązane są do zwrotu świadczeń na rzecz drugiej Strony
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z
powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej
Sklepu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Pełny opis zasad regulujących politykę zwrotów i wymian towarów zakupionych na
stronie www.nago.com reguluje Załącznik 1 do Regulaminu sklepu internetowego
NAGO.COM – Zasady Wymiany i Obsługi Zwrotów. Dokument jest dostępny na naszej
stronie w zakładce “Zwroty i Wymiany”.


§ 10 USŁUGI NIEODPŁATNE
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną
Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą
chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub
usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich
Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i
sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie
się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w
ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą
elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia
uniemożliwia jego złożenie i realizację.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz
do ich poprawiania.
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował
wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a
zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do
realizacji Dostawy.
8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności PayU, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z
siedzibą w Poznaniu.
9. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa
temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a
także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: shop@nago.com.
10. Pełny opis sposobów, celów, podstaw prawnych oraz reguł zarządzania Państwa danymi
osobowymi przez Sprzedającego zawarty jest w Polityce Prywatności (Załącznik 2 do
Regulaminu), dostępnej na naszej stronie w zakładce “Polityka Prywatności”.


§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie
do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez
Klienta podczas korzystania z usługi.


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i
udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia
przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w
życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą
elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.