Regulamin

REGULAMIN SKLEPU NAGO

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1.1.1. „my”, „CLTHS”, „Nago” oznacza spółkę CLTHS  spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stępińska 22/30 Warszawa, NIP 1132976572, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000735885, o kapitale zakładowym wynoszącym 301 000 złotych, wpłaconym w całości;

1.1.2. „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną w Sklepie w chwili składania Zamówienia;

1.1.3. „dzień roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

1.1.4. „Konto”  oznacza wydzielony dla konkretnego Użytkownika Zarejestrowanego element informatyczny Sklepu, umożliwiający w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży jako Kupujący;

1.1.5. „Koszty Dostawy” oznacza koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy;

1.1.6. „Kupujący” oznacza Użytkownika zawierającego z nami Umowę Sprzedaży;

1.1.7. „prawa osób trzecich” oznacza wszelkie prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich;

1.1.8. „Produkt” oznacza określony, dostępny w Sklepie towar lub usługę;

1.1.9. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

1.1.10. „Sklep” oznacza portal internetowy www.CLTHS.pl, w ramach którego Użytkownicy mogą zakładać Konta, przeglądać nasz asortyment oraz zawierać z nami Umowy Sprzedaży;

1.1.11. „Umowa o Prowadzenie Konta” oznacza umowę między nami a każdym Użytkownikiem Zarejestrowanym, na podstawie której uzyskuje on dostęp do Konta;

1.1.12. „Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną przez nas z Użytkownikiem (Kupującym), na podstawie której my zobowiązujemy się do przeniesienia własności określonego Produktu na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Ceny i Kosztów Dostawy, o ile są należne; pełna treść Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu;

1.1.13. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.1.14. „Użytkownik Niezarejestrowany” oznacza osobę korzystającą ze Sklepu, która nie zawarła Umowy o Prowadzenie Konta oraz Użytkownika Zarejestrowanego, który zawiera Umowę Sprzedaży bez logowania do Konta;

1.1.15. „Użytkownik Zarejestrowany” oznacza osobę mającą Konto w Sklepie, która zawarła Umowę o Prowadzenie Konta;

1.1.16. „Zamówienie”  oznacza składane przez Użytkownika, w sposób przewidziany w §1 załącznika nr 1 do Regulaminu, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.2. Zawarte w Regulaminie odniesienia do jednostek redakcyjnych (paragrafów, „§”) wyższego rzędu obejmują także jednostki redakcyjne niższego rzędu (tj. np. odniesienie do § 1.1. obejmuje także § 1.1.14). 

1.3. Zwroty „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub inne równoważne należy rozumieć w ten sposób, że wyliczenia następujące po tych zwrotach mają charakter jedynie przykładowy.

1.4. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych należy traktować jako odniesienia do tych aktów w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

2. INFORMACJE WSTĘPNE

2.1. Podstawowymi usługami świadczonymi przez nas na podstawie Regulaminu jest prowadzenie Konta oraz umożliwianie zawierania Umów Sprzedaży, w tym także Użytkownikom Niezarejestrowanym.

2.2. Usługodawcą usług, o których mowa w §2.1 w rozumieniu UŚUDE jest CLTHS.

2.3. Do założenia Konta i korzystania z usług, o których mowa w §2.1. potrzebne są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

2.4. Sklep oraz jego poszczególne elementy, a także prawa do nich należą do CLTHS albo do osób trzecich, których materiały są udostępniane zgodnie z prawem przez nas w ramach świadczonych przez nas usług. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania żadnych praw – zarówno przysługujących nam jak i osobom trzecim – o których mowa w niniejszym §2.4.

2.5. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie ze Sklepu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Sklepu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania naszej zgody na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Sklepu można uzyskać pod adresem e-mail shop@nago.com .

2.6. Na naszych stronach internetowych mogą być prezentowane również linki, materiały graficzne, dźwiękowe lub video oraz innego rodzaju prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonych przez nas usług, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Ponosimy odpowiedzialność za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych oraz za ich treść wyłącznie w zakresie w jakim są one przez nas prowadzone, a w pozostałym zakresie, jedynie gdy taka odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.7. Korzystanie z Konta lub Sklepu może wiązać się z podaniem różnego rodzaju danych przez Użytkownika (takich jak dane osobowe, dane wymagane dla dokonania płatności, etc.). Zalecamy Użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z Konta i Sklepu, w tym w szczególności w zakresie posługiwania się danymi dostępowymi do Konta, tak aby nie zostały one udostępnione osobom trzecim (w tym także wskutek zapamiętania w pamięci urządzenia, z którego korzystają osoby trzecie). W szczególności hasło umożliwiające dostęp do Konta nie powinno być udostępniane takim osobom trzecim.   

3. REJESTRACJA – ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE KONTA

3.1. Umowę o Prowadzenie Konta może z nami zawrzeć osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać Umowy o Prowadzenie Konta w zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy prawa.

3.2. Zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta następuje z chwilą przesłania nam formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest możliwe jedynie w wypadku, gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały wypełnione, a brzmienie Regulaminu zaakceptowane. Przesłanie formularza rejestracyjnego następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetlanego wraz z formularzem rejestracyjnym.

3.3. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta.

3.4. Zawierając Umowę o Prowadzenie Konta, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

3.5. Zawierając Umowę o Prowadzenie Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz  zobowiązuje się:

3.5.1. do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć naszych uprawnień do Sklepu ani składających się na Sklep elementów oraz, by nie zakłócić funkcjonowania Sklepu;

3.5.2. do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta;

3.5.3. do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w Sklepie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści), jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych.

3.5.4. do zapewnienia, że podane przez niego dane (w tym w szczególności adres e-mail) są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych do niezwłocznego powiadomienia nas o takiej zmianie celem ich aktualizacji;

3.5.5. do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, bez naruszania przy tym praw osób trzecich.

3.6. CLTHS może przesyłać Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail związane z zawartą z nim Umową o Prowadzenie Konta lub z zawartymi przez niego Umowami Sprzedaży; jeżeli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub nasza polityka prywatności wymaga – dla wiadomości określonego rodzaju – dodatkowych czynności (w tym złożenia przez Użytkownika określonego oświadczenia – np. zgody), wiadomości tego rodzaju będą przesyłane dopiero po dokonaniu tych czynności. 

3.7. Użytkownik, przez zapoznanie się z Regulaminem przyjmuje do wiadomości, że:

3.7.1. na procedurę zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta składają się czynności wymienione w Regulaminie, w tym w szczególności czynności, o których mowa w §3;

3.7.2. potwierdzenie rejestracji Użytkownika oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta;

3.7.3. treść Umowy o Prowadzenie Konta jest przez nas utrwalana na serwerach, na których funkcjonuje Sklep;

3.7.4. Użytkownik ma dostęp do treści Umowy o Prowadzenie Konta w ramach Sklepu – zawierając ją Użytkownik powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik .pdf z treścią Regulaminu udostępniany przez nas;

3.7.5. jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy zawarciu Umowy o prowadzenie Konta podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien niezwłocznie je poprawić, korzystając z Konta, lub w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie jest to możliwe, powiadomić o tym nas, po to abyśmy mogli dokonać ich korekty; jednakże gdybyśmy w takiej sytuacji nabrali wymagających wyjaśnienia wątpliwości, zastrzegamy sobie możliwość dokonania korekty dopiero po ich wyjaśnieniu;

3.7.6. Umowa o Prowadzenie Konta może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin akceptowany przez Użytkownika.

4. UMOWA O PROWADZENIE KONTA

4.1. Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta, za pomocą którego ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

4.2. Korzystanie ze Sklepu

4.2.1. Za pomocą Konta Użytkownik Zarejestrowany może zawierać z nami Umowy Sprzedaży dotyczące wybranych przez niego Produktu lub Produktów. Treść Umowy Sprzedaży jest załącznikiem do Regulaminu, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku. Konto usprawnia zawarcie Umowy Sprzedaży m.in. przez zachowanie niektórych, niezbędnych dla zawarcia Umowy Sprzedaży danych Użytkownika Zarejestrowanego.

4.2.2. Konto jest także usługą pozwalającą Użytkownikowi Zarejestrowanemu na dostęp do informacji o sposobie korzystania przez niego ze Sklepu. Jeżeli przechowywanie w ramach Konta określonych informacji podlega przepisom o ochronie danych osobowych, lub regulacjom przewidzianym w naszej polityce prywatności, przechowywanie tych danych – a co za tym idzie ich udostępnienie Użytkownikowi Zarejestrowanemu w ramach Konta – będzie możliwe o ile pozwalają na to te przepisy i regulacje.

4.2.3.Jeżeli mielibyśmy dokonać zwrotu jakiekolwiek kwoty wpłaconej przez Użytkownika w związku z Umową Sprzedaży, wpłata taka nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje nas o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

4.2.4. W niektórych sytuacjach, w szczególności gdy wynika to ze specyfiki danego Produktu, możemy uzależnić zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej konkretnego Produktu od złożenia przez Użytkownika oświadczenia lub oświadczeń określonej treści – w takiej sytuacji oświadczenia te będą umieszczone w Sklepie lub w komunikatach przesyłanych przez nas po złożeniu Zamówienia.

4.2.5. W działaniu Sklepu mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. Dokładamy starań, aby przerwy te trwały możliwie jak najkrócej.

4.3. Nowe funkcje

Zastrzegamy sobie uprawnienie, ale nie obowiązek, do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Sklepu, w tym w szczególności do umożliwiania korzystania z dodatkowych funkcji. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu w tym zakresie, o ile będą one niezbędne, będą przeprowadzane zgodnie z procedurą opisaną w §7. 

4.4. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta

4.4.1. Umowa o Prowadzenie Konta może być rozwiązana przez nas z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego 7 dni kalendarzowych.

4.4.2. W wypadku naruszania przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów albo gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe lub wprowadzało w błąd, będziemy uprawnieni do rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym. Zdanie 2 §4.4.3 należy stosować odpowiednio.

4.4.3.Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta w każdym czasie w trybie natychmiastowym; w takiej sytuacji Konto zostanie zamknięte, a Umowa o Prowadzenie Konta ulegnie rozwiązaniu z tą chwilą. Może się jednak zdarzyć tak, że pomimo rozwiązania Umowy Użytkownik będzie miał nadal dostęp do Konta (dokładamy starań aby zostało ono zamknięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania rozwiązania Umowy, lecz z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, utrata dostępu Użytkownika do Konta może potrwać do 7 dni roboczych); w takiej sytuacji, jeżeli by z niego korzystał, relacje prawne między nami a nim będą traktowane tak, jak gdyby w czasie tego korzystania Umowa o Prowadzenie Konta nadal obowiązywała. 

4.4.4. Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie Konta pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich zobowiązania.

4.4.5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Prowadzenie Konta lub jej rozwiązaniu powinno być przesłane drugiej stronie, pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem następujących danych:

4.4.1.1. dla CLTHS – na adres shop@nago.com, a w razie oświadczenia pisemnego na nasz adres wskazany w §1.1.1.;

4.4.1.2. dla Użytkownika – na adres e-mail lub adres fizyczny podany przez niego przy zawarciu Umowy o Prowadzenie Konta.   

4.4.6. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy o Prowadzenie Konta może zostać złożone także przez skorzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych Konta przewidujących jego likwidację.

5. KORZYSTANIE ZE SKLEPU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH

5.1. Jeżeli dla danego Produktu przewidziano w Sklepie możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży bez rejestracji, wówczas każdy Użytkownik Niezarejestrowany może zawrzeć w stosunku do niego Umowę Sprzedaży bez potrzeby zawierania Umowy o Prowadzenie Konta.

5.2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży przez Użytkownika Niezarejestrowanego, między nami a tym Użytkownikiem zostaje także zawarta jednorazowa umowa o umożliwienie zawarcia Umowy Sprzedaży, do której stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy o Prowadzenie Konta, z tym zastrzeżeniem, że w wyniku jej zawarcia nie zostaje utworzone Konto, a obowiązuje ona wyłącznie na czas potrzebny do zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu lub Umów Sprzedaży powinny być zgłaszane na adres e-mail: shop@nago.com lub pisemnie na nasz adres podany w § 1 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji, adres lub adres e-mail wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.

6.2. Dokładamy starań, aby reklamacje były rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mające w danym wypadku zastosowanie przewidują krótszy termin na rozpoznanie reklamacji, będzie ona rozpoznana w tym krótszym terminie.

6.3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny być nam zgłaszane na adres e-mail: shop@nago.com.

7. ZMIANY

7.1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, poinformujemy o tym fakcie Użytkowników Zarejestrowanych za pomocą wiadomości e-mail. W okresie podanym w powiadomieniu, wynoszącym co najmniej 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta w trybie natychmiastowym (w którym to wypadku należy stosować §4, z tym że nawet jeżeli czynności techniczne lub organizacyjne wymagane dla zamknięcia Konta miałyby nie nastąpić niezwłocznie po złożeniu takiego oświadczenia, nowe brzmienie Regulaminu nie będzie miało do takiego Użytkownika zastosowania). Jeżeli Użytkownik Zarejestrowany nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia podanego w zawiadomieniu o zmianach okresu (który będzie wynosił co najmniej 14 dni kalendarzowych), o którym mowa w zdaniu poprzednim. Powiadomienie o zmianach może przewidywać także dłuższy niż 14 dni termin wejścia w życie zmian.

7.2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik Zarejestrowany będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik ten nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Umowa o Prowadzenie Konta ulegnie rozwiązaniu z upływem 7 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu (w którym to wypadku należy stosować §4), chyba że Użytkownik ten, w tym czasie, zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu funkcje Sklepu, których dotyczy zmiana Regulaminu mogą być dla Użytkownika niedostępne, lub ograniczone w dotkniętym zmianą zakresie, chyba że byłoby to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu na podstawie niniejszego §7.2 obowiązuje w odniesieniu do Użytkownika Zarejestrowanego od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.

7.3. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.4. Zmiana naszych danych (takich jak dane kontaktowe, dane rejestrowe, wysokość kapitału zakładowego) nie wymaga stosowania przez nas procedury opisanej w niniejszym §7, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przeprowadzenia takiej lub podobnej procedury. Zamiast tego, Użytkownicy Zarejestrowani będą o takich zmianach powiadamiani, zaś korespondencja oraz oświadczenia kierowane do nas przy użyciu nieaktualnych danych, o których zmianie Użytkownik Zarejestrowany nie został powiadomiony, będzie uważana za doręczoną prawidłowo do czasu powiadomienia przez nas Użytkownika Zarejestrowanego o tej zmianie oraz przez 7 następnych dni kalendarzowych. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin w brzmieniu niniejszym wszedł w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

8.2. Ilekroć w Regulaminie lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z nami, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na nasz adres e-mail wskazany w Regulaminie lub w Sklepie a w braku takiego adresu na adres shop@nago.com.

8.3. Nasza działalność jest prowadzona na zasadach przewidzianych w prawie polskim, w związku z czym, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne, stosunki prawne wynikające z Regulaminu i Umów Sprzedaży są poddane prawu polskiemu. Jednakże w niektórych sytuacjach, gdy Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, właściwe dla niego, bezwzględnie obowiązujące, przepisy krajowe Państwa Członkowskiego innego niż Polska, znajdą zastosowanie niezależnie od niniejszego §8.3 i brzmienie §8.3 nie będzie stało temu na przeszkodzie.

8.4. Wszelkie kwestie dotyczące jurysdykcji sądów będą określane na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (które pozwala m.in. konsumentom na pozywanie i bycie pozywanymi w ich Państwach Członkowskich), a w zakresie, w jakim prawo to pozwala na wybór jurysdykcji, będzie ona przysługiwała sądom polskim. Wszelkie przepisy dotyczące jurysdykcji inne niż wynikające z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego lub prawa Państwa Członkowskiego mającego zastosowanie z mocy prawa Unii Europejskiej, nie będą, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, stosowane.

8.5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8.5.1.  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU CLTHS - UMOWA SPRZEDAŻY